Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων με
σκοπό την πρόληψη ή την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται
με την υγεία της γυναίκας.